Zbiory muzeum

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Licencja Creative Commons
Zbiory dostępne są na licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska.

KULTURA+ jest uchwalonym przez Radę Ministrów wieloletnim programem rządowym na lata 2011-2015. W jego ramach zdefiniowano m.in. Priorytet ?Digitalizacja?. Podstawowym celem Programu jest poprawa dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w kulturze w społecznościach lokalnych. Głównym celem Priorytetu jest natomiast wsparcie digitalizacji zasobów kultury poprzez zakup sprzętu do digitalizacji, sam proces digitalizacji oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.

W 2012 roku Muzeum w Koszalinie, składając wniosek o dofinansowanie projektu "Wirtualne Muzeum w Koszalinie", przystąpiło do Wieloletniego Rządowego Programu "Kultura +" Priorytet "Digitalizacja". Operatorem Programu "Kultura +" jest Narodowy Instytut Audiowizualny. Dzięki udanemu wynikowi ekspertyzy projekt otrzymał dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 68 250 tysięcy złotych. Wkład własny muzeum wyniósł 9 970 tysięcy złotych. Realizacja projektu nie udałaby się oczywiście bez udziału Urzędu Miejskiego w Koszalinie, który to zabezpieczył dla muzeum kwotę w wysokości 13 650 tysięcy złotych. Łączna wartość projektu to 91 870 tysięcy złotych.

Wnioskowane zadanie dotyczyło digitalizacji przeszło 500 zabytków z działów muzeum, dokumentacji archeologicznej (map, planów, szkiców archeologicznych, dokumentacji z wykopalisk), kart zabytków, archiwum fotograficznego ze stanowiska archeologicznego w Grzybnicy, gmina Manowo w powiecie koszalińskim. W Grzybnicy odnotowano cmentarzysko płaskie z kręgami kamiennymi, przypisane plemieniu Gotów. Digitalizacji poddano również zabytki oraz dokumentację ze stanowiska w Nowym Łowiczu, gmina Kalisz Pomorski, gdzie muzeum prowadzi badania na największym cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Polsce (zdigitalizowany materiał będzie udostępniony on-line po zakończeniu prac archeologicznych). Łącznie projekt zakłada wykonanie przeszło 6250 skanów oraz fotografii. Całość materiału cyfrowego będzie udostępniona do "wirtualnego" zwiedzania poprzez specjalnie do tego przygotowany katalog on-line. Opracowany obiekt oprócz wizerunku posiada swój opis merytoryczny, w którym znajdziemy numer inwentarzowy, twórcę, tytuł, nazwę, technikę, materiał oraz nazwę przechowującego go działu.

Projekt rozpoczął się jesienią 2012 roku: wykonano wtedy analizę rynku w celu zakupu odpowiedniego sprzętu, a do końca grudnia przeprowadzono przetargi. Od stycznia 2013 roku trwały prace nad zabytkami wytypowanymi do digitalizacji oraz przygotowania do opracowania nowego projektu identyfikacji muzealnej.

W ramach projektu zakupiono specjalistyczny sprzęt, który pozwolił na przeprowadzenie digitalizacji według zaleceń Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Najwartościowsze zakupy to skaner A3 do skanowania archiwaliów, serwer, stacje graficzne, oprogramowanie specjalistyczne do "obróbki" plików graficznych, programy do katalogowania zbiorów (dla każdego działu w muzeum), program do udostępniania zbiorów w Internecie, aparat fotograficzny z obiektywami oraz urządzenie do tworzenia prezentacji obrotowych.

Zakończenie projektu nie oznacza dla nas wstrzymania prac nad digitalizacją zabytków. Plan pracy zakłada kontynuowanie cyfryzacji zbiorów aż do ich kompletnego elektronicznego zinwentaryzowania. Planowane są również nowe zakupy sprzętu, mające na celu polepszenie wyposażenia pracowni digitalizacji.

Wirtualne Muzeum w Koszalinie >>

Zbiory muzeum

Zbiory muzeum

Zbiory muzeum

Zbiory muzeum

Zbiory muzeum

Zbiory muzeum