Regulamin Międzynarodowego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży
?Moja Przygoda w Muzeum?

Organizatorzy
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Organizator regionalny
Muzeum w Koszalinie

Moja przygoda w muzeum to trzydziesta ósma edycja międzynarodowego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży. Od ponad dwudziestu lat jego finał odbywa się w Muzeum Okręgowym w Toruniu. Po raz siedemnasty Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne przeprowadzane w ramach konkursu. Uczestnikom zapewnione zostaną materiały (papier i pastele olejne), a także po wcześniejszym uzgodnieniu udostępnione sale wystawowe. Zajęcia są nieodpłatne i odbywają się od początku września do połowy maja, od wtorku do piątku w godzinach 10-14. Czas trwania zajęć - od 1 do 1,5 godziny. Uczniowie mogą również złożyć na konkurs prace związane z wizytą w muzeum i wykonane podczas zajęć plastycznych w szkole lub placówce upowszechniania kultury. W czerwcu najlepsze prace zostaną przesłane na finał konkursu do Muzeum w Toruniu. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-14.

R E G U L A M I N
(Muzeum Okręgowego w Toruniu)

Projekt adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat.

Obszarem realizacji Projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.
Uczestnicy Projektu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik Projektu powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji Projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.

Akceptowane prace:

- prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
- formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
- grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
- multimedia ? płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje:
- pełne imię i nazwisko autora pracy
- dokładny wiek autora pracy
- tytuł pracy
- nazwę i adres szkoły bądź instytucji kierującej prace na Konkurs
- pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury ustalają formy organizacyjne oraz zakres upowszechniania i przebiegu Projektu na ich terenie. Dopuszcza się możliwość indywidualnego przysłania prac. Organizator Projektu zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji prac do Konkursu.

Prace należy przysyłać na finał Konkursu do końca czerwca danego roku na adres:
MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU
DZIAŁ EDUKACJI
RYNEK STAROMIEJSKI 1
87 ? 100 TORUŃ

tel. 56 66 05 632; fax 56 622 40 29
www.muzeum.torun.pl; de@muzeum.torun.pl

Przegląd nadesłanych w ramach Projektu prac odbywać się będzie na początku lipca każdego roku. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki (Jury Konkursu) przyznają równorzędne nagrody i równorzędne wyróżnienia w czterech kategoriach wiekowych: 5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat, oraz zakwalifikują ok. 200 najlepszych prac na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i kwalifikacji na wystawę zostaną przesłane pocztą.

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na Galę podsumowującą Projekt (około połowy września danego roku) połączoną z wręczeniem nagród, wernisażem wystawy, panelem dyskusyjnym i warsztatami. Wyróżnienia i dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.

Uwagi organizatora:
- prace plastyczne nadesłane na Międzynarodowy Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);
- Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;
- prac nie wolno podklejać ani oprawiać;
- prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla zbiorów muzealnych nie będą dopuszczone do Konkursu;
- zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator;