Muzeum w Koszalinie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa instalacji grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji elektrycznej budynku etnograficznego (Stodoła) w Muzeum w Koszalinie”.

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=226346

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.), dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Rozdziale 6. Warunki udziału w postępowaniu, w pkt. 6.2. pdpkt 1) w zakresie wysokości wymaganego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.