Oferta pracy - asystent w dziale edukacji

Muzeum w Koszalinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta/adiunkta w Dziale Edukacji Muzealnej.
Muzeum gwarantuje bardzo ciekawą pracę z różnymi grupami odbiorców (dzieci, młodzież, studenci, wycieczki, seniorzy i inne), wymagającą znajomości klasycznych i nowoczesnych metod edukacyjnych. Wspierać będzie dążenia pracownika do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji, w tym uczestnictwa w kursach i szkoleniach, prowadzenia badań naukowych, zdobywania tytułów naukowych itp. Możliwe staże w innych muzeach i placówkach edukacyjnych w Polsce i za granicą.

Wymagania:
- ukończone studia magisterskie (preferowane kierunki: pedagogika, psychologia, socjologia),
- doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą,
- znajomość klasycznych i nowoczesnych metod edukacyjnych,
- wysoka kultura osobista,
- wysoki poziom wiedzy o kulturze,
- pełne zaangażowanie w wykonywaną pracę,
- łatwość szybkiego nawiązywania kontaktu z drugim człowiekiem,
- umiejętność zarządzania zespołem,
- otwartość i kreatywność,
- wewnętrzne przekonanie o konieczności nieustającego podnoszenie swoich kwalifikacji,
- znajomość co najmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym.

Wymagane dokumenty:
- podanie o pracę z listem motywacyjnym (z podaniem numeru telefonu do kontaktu),
- dyplom ukończenia studiów,
- świadectwa pracy (jeśli nie jest to pierwsza praca kandydatki/kandydata),
- zaświadczenie o niekaralności.

Mile widziane:
- listy polecające i rekomendacje,
- świadectwa ukończonych kursów i szkoleń,
- inne dokumenty zaświadczające o określonych kompetencjach kandydatki/kandydata.

Rekrutacja odbywać się będzie w trzech etapach:
- etap I: analiza przesłanych podań o pracę,
- etap II: rozmowa kwalifikacyjna,
- etap III: sprawdzenie praktycznych umiejętności kandydatki/kandydata przez prowadzenie wybranych muzealnych działań edukacyjnych.

I etap
Zainteresowanych prosimy o składanie podań w formie pisemnej na adres Sekretariat Muzeum ul. Młyńska 37-39, 75-420 Koszalin, lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@muzeum.koszalin.pl do 31.07.2020. Kwalifikacja do II etapu przekazana będzie kandydatce/kandydatowi telefonicznie - do 6 sierpnia br.
II etap
Rozmowa kwalifikacyjna w uzgodnionym z kandydatka/kandydatem w terminie między 10 a 14 sierpnia br.
III etap
Prowadzenie zajęć edukacyjnych organizowanych przez muzeum w terminie 15.08 – 15.09 br.

Rozstrzygniecie konkursu do 30.09.2020, z możliwością podjęcia pracy od 1.10.2020.

Prosimy o załączenie klauzuli: "Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok."

KLAUZULA INFORMACYJNA MUZEUM W KOSZALINIE:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe Muzeum w Koszalinie, z siedzibą przy ul.Młyńskiej 37-39.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email sekretariat@muzeum.koszalin.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z udzieloną zgodą oraz art. 221 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji / okres tej i przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż rok.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora
7) podanie danych osobowych w zakresie imiona i nazwisko, data urodzenia, miejsce adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obligatoryjne w oparciu o Kodeks Pracy a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.