Muzeum w Koszalinie poszukuje pracownika na stanowisko: Główny Konserwator Zbiorów Muzeum w Koszalinie.

Zakres obowiązków:
• opracowanie i realizacja strategii oraz kształtowanie polityki w zakresie opieki konserwatorskiej;
• kontrola nad stanem zachowania, warunkami przechowywania, warunkami
i sposobem ekspozycji oraz transportem muzealiów ze zbiorów Muzeum
w Koszalinie;
• prowadzenie profilaktyki i planowych procesów konserwacji i renowacji zbiorów, a także udział w procesach tworzenia procedur związanych z ruchem muzealiów i działaniami na zbiorach;
• udział w tworzeniu lub modyfikowaniu planów wystawienniczych w kontekście działań konserwatorskich;
• nadzór nad sposobem funkcjonowania magazynów zbiorów muzealnych;
• nadzór nad tworzeniem i realizacją planów (wraz z budżetem) związanych z zadaniami głównego konserwatora zbiorów;
• organizowanie pracy w podległym zespole, rozdzielanie zadań i sprawowanie kontroli nad ich realizacją;
• znajomość ustaw: o muzeach, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
• wykonywanie zabiegów konserwatorskich;
• prowadzenie badań dotyczących stanu zachowania obiektów;
• wykonywanie dokumentacji konserwatorskich według obowiązujących zasad;
• zakładanie kart konserwatorskich w elektronicznym systemie ewidencjonowania zbiorów MONA;
• opiniowanie sposobów zabezpieczenia zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego, we współpracy z osobami wskazanymi w Planie ochrony ruchomych dóbr kultury na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i konfliktu zbrojnego;
• współpraca z ośrodkami akademickimi, muzeami oraz innymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami i osobami fizycznymi w zakresie działalności głównego konserwatora zbiorów;
• wspomaganie rozwoju zawodowego podległych pracowników.

Wymagane kwalifikacje:
• wykształcenie wyższe w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki; preferowane specjalizacje: konserwacja malarstwa, konserwacja metali, konserwacja drewna;
• doświadczenie praktyczne w konserwacji zabytków (potwierdzone minimum 5 lat na stanowisku konserwatora dzieł sztuki);
• doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na działalność konserwatorską oraz umiejętność opracowywania niezbędnej do tego dokumentacji;
• praktyka w opracowywaniu dokumentacji konserwatorskiej;
• doświadczenie w pisaniu programów konserwatorskich;
• umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole;
• umiejętność planowania i organizowania pracy własnej oraz podległego zespołu;
• zaangażowanie w przydzielone zadania;
• skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;
• otwartość na nowe wyzwania;
• wysoka kultura osobista i wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne.

Mile widziane:
• doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym lub potwierdzone kierownictwo zespołów zajmujących się konserwacją dzieł sztuki albo kierownictwo konserwatorskich zespołów projektowych (np. finansowanych w ramach grantów);
• znajomość języka angielskiego lub niemieckiego;
• znajomość elektronicznych systemów ewidencjonowania zbiorów muzealnych;
• referencje.

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
• interesującą pracę w muzeum wielodziałowym, o zróżnicowanym zasobie obiektów zabytkowych;
• możliwość rozwoju zawodowego w formie studiów podyplomowych, szkoleń, staży, zdobywania stopni i tytułów naukowych itp.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny;
• curriculum vitae;
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
i doświadczenie zawodowe oraz staż pracy (ew. zaświadczenie z obecnego miejsca pracy), ew. wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata, zaświadczenia o odbytych stażach i praktykach;
• oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub zezwolenie na pracę w Polsce (w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej, na który będą przekazywane informacje o postępowaniu konkursowym;
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku konserwatora zabytków;
• oświadczenie o niekaralności.

Aplikacje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@muzeum.koszalin.pl w terminie do 31 maja 2021 roku z dopiskiem w tytule „Główny Konserwator Zbiorów”.

Klauzula informacyjna Muzeum w Koszalinie dot. ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:
• Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Muzeum w Koszalinie z siedzibą 75-420 Koszalin ul. Młyńska 37-39.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016.
• Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. ZUS, Urząd Skarbowy).
• Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po zakończeniu umowy.
• Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.
• Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jest obligatoryjne.
Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.

Prosimy o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Muzeum w Koszalinie, 75-420 Koszalin, ul. Młyńska 37-39 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.