Muzeálne stretnutia s fotografiou – Medzinárodná súťaž pre deti a mládež

Patronát
Minister kultúry PR
Minister národného vzdelávania PR
Organizátor
Múzeum v Košaline
Sponzori
Mestský úrad v Košaline
Centrum vzdelávania učiteľov v Košaline
Poriadok

Účel súťaže
1. Zapojenie múzeí do procesu školského vzdelávania
2. Vytvoriť u deti a u mládeže potrebu stýkať sa z múzeami
3. Povzbudzovať aktivitu žiakov prostredníctvom regionálneho vzdelávania
4. Vývoj osobných záujmov, estetickej citlivosti a individuálneho tvorivého nadania detí a mládeže
5. Prezentácia tvorivého pohľadu mladej generácie na múzeá

Podmienky účasti
1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl, gymnázií a ostatných škôl mladší, než 20 rokov
2. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci, ktorí pri návšteve múzea fotografovali výstavy, alebo ich fragmenty (jednotlivé exponáty, zostavy pamiatok), zázemie múzea ( vedecké a reštaurátorské pracovne) a taktiež budovy múzeí, ich architektonické prvky, okolie, alebo pamiatky zhromaždené v múzeách open air
3. Do súťaže sa môžu zapojiť deti a mládež, ktorí formou fotografickej reportáže, fejtónu alebo eseje ukážu svoje stretnutie s múzeom (muzeálne hodiny, cvičenia v muzeálnej fotografickej pracovni, výlet do muzeálneho skanzenu a pod
4. Základnou podmienkou urobenia snímok v múzeu je súhlas múzea na fotenie
5. Každý autor môže zaslať 5 samostatne urobených fotografií
6. Rozmery farebných alebo čiernobielych snímok nesmú byť menšie ako 20 x 30 cm
7. Práce sa nesmú zarámovať ani podlepovať
8. Odporúčame posielať práce prostredníctvom škôl, inštitúcií a organizácií, ktoré sprostredkúvajú realizáciu súťaže (zásielka musí byť pevne zabalená)
9. Na rube každej fotografie treba napísať: meno a priezvisko autora, vek, titul práce alebo viacsnimkovej zostavy, názov a adresu školy, strediska, ktoré vedie záujmový krúžok, alebo organizáciu, ktorá propaguje fotografiu, meno a priezvisko učiteľa aj poznámku MSzF 2018
10. K fotografiám treba pripojiť vyplnenú prihlášku. Formulár sa dá vyzdvihnúť na webstránke www.mszf.px.pl/zglo/slo.doc
11. K digitálnym fotografiám je potrebné pripojiť ich elektronickú verziu zapísanú v originálnej veľkosti a kvalite, vo formáte JPG, alebo TIF
12. Súťaže sa môžu zúčastniť rovnako aj študenti, ktorí si pripravili multimediálnu reportáž tematicky súvisiacu s múzeom
13. Každý autor môže poslať jednu samostatnú multimediálnu reportáž
14. Skupina fotografií vo forme multimediálnej reportáže môže obsahovať zvuk, titulky, krátke filmové materiály a grafiku.
15. Čas multimediálnej reportáže nemôže presiahnuť 3 minúty
16. Multimediálna reportáž by mala byť zapísaná v CD alebo DVD formáte MOV (kondenzia: H.264, odporúčané rozlíšenie: 720 x 576 / 768 x 576, snímka za sekundu: 25 alebo vo formáte WMV (Windows Movie Maker)
17. Multimediálna reportáž si v inom, než poľskom alebo anglickom jazyku, vyžaduje doplnenie titulkov alebo dialógového záznamu v angličtine
18. CD alebo DVD obsahujúce multimediálnu reportáž treba opísať na etikete CD nosiča (vzor opisu – bod č. 9)
19. K multimediálnej reportáži treba pripojiť čitateľne vyplnený formulár: Prihláška účastníka – Multimediálna reportáž. Formulár sa nachádza na webovej stránke www.mszf.px.pl/zglo/slo_cast.doc

Výsledky súťaže
1. Fotografie budú ohodnotené porotou, ktorú zvolia organizátori
2. Všetci víťazi a ich učitelia budú informovaní o rozhodnutí poroty
3. Výsledky súťaže budú uverejnené na webstránke múzea

Výhrady
1. Organizátori nezodpovedajú za poškodenie fotografií počas prepravy
2. Fotografie, ktoré nespĺňajú požiadavky, nebudú hodnotené
3. Porota má právo voľby jednej, alebo niekoľkých fotografií zo zostavy
4. Organizátori majú výhradné právo na bezplatné kopírovanie fotografií pre reklamné účely (na internete, v tlači, televízii, katalógoch, plagátoch, a ostatných vydaných propagačných materiáloch)
5. Po doručení sa fotografie stávajú vlastníctvom organizátorov
6. Súťažné práce nebudú odosielané autorom

Termíny
1. Zasielanie prác do 15.06.2018
2. Vyhodnotenie prác do 15.07.2018
3. Vyhlásenie výsledkov poroty do 8.08.2018
4. Otvorenie výstavy spojené s udelením cien 20.09.2018

Organizátori
Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie
ul. Młyńska 37/39
75-420 Koszalin (Poľsko)
tel. +48 94 343 20 11, fax +48 94 343 12 20
e-mail: mwk@px.pl
http://www.mszf.px.pl
Facebook