Muzeum w Koszalinie informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum w Koszalinie zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane „Budowa instalacji grzewczej, instalacji wentylacji mechanicznej oraz przebudowa instalacji elektrycznej budynku etnograficznego (Stodoła) w Muzeum w Koszalinie”.

http://mwk.koszalin.ibip.pl/public/?id=226346

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1579 z późn. zm.), uzupełnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) poprzez uzupełnienie załącznika nr 10 do SIWZ w zakresie dodania skanu Decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie dla w/w zadania.