Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież szkolną na lekcje muzealne prowadzone przez pracowników merytorycznych muzeum. Ich celem jest rozbudzenie zainteresowania uczniów przeszłością, zabytkami oraz muzeum jako instytucją chroniącą i przybliżającą przeszłość. Spotkania w większości tematycznie związane z aktualnymi ekspozycjami odbywają się w salach wystawowych muzeum przy ulicy Młyńskiej 37/39. Informacje o aktualnych ekspozycjach znajdują się na stronach dotyczących wystaw stałych i wystaw czasowych.

Dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

Jak żyli dawni jamneńczycy?
Prezentacja kultury jamneńskiej, przedmiotów dla niej charakterystycznych, a także obiektów zabytkowej architektury ludowej (budynek mieszkalny i zabudowania gospodarcze). Zajęcia odbywają się w zagrodzie rybackiej oraz w kuźni pomorskiej.
Czas trwania – 45 minut

Ważne wydarzenia w dziejach Koszalina
Przybliżenie historii Koszalina (od założenia miasta do końca XX wieku), wydarzeń mających wpływ na jego rozwój, omówienie wybranych eksponatów zgromadzonych na wystawie „Koszalin od średniowiecza do współczesności”.
Czas trwania – 45 minut

Co to jest muzeum?
Zapoznanie uczniów z muzeum jako instytucją gromadzącą zabytki oraz eksponatami jako źródłami historycznymi. Podczas zajęć prowadzonych w sali wystawowej uczestnicy poznają pojęcia: muzeum, zbiór, eksponat, zabytek, kolekcja, kustosz, archeolog, etnograf. Mają również możliwość dotknięcia niedostępnych zazwyczaj eksponatów.
Czas trwania – 45 minut

Na wprost, w trzech czwartych lub z profilu
Pokaz i omówienie sposobów portretowania postaci w różnych epokach. Tworzenie własnych portretów przy pomocy kostiumów nawiązujących do znanych dzieł malarstwa europejskiego i aparatu fotograficznego (stroje i rekwizyty zapewnia muzeum, sprzęt fotograficzny – uczniowie biorący udział w spotkaniu).
Czas trwania – 45 minut

Czy natura może być martwa?
Próba stworzenia przez uczestników zajęć obrazu przedstawiającego martwą naturę, poprzedzona omówieniem zagadnień związanych z tym tematem (wprowadzenie pojęć: kompozycja, tło, światłocień, faktura, rekwizyt). Zamiast tradycyjnych środków malarskich – własny aparat fotograficzny lub telefon komórkowy.
Czas trwania – 45 minut

Piernikowe tradycje
Zajęcia teoretyczno-praktyczne dotyczące sposobu powstawania pierników – samodzielne wykonanie słodkich przysmaków przy użyciu kopii dawnych form piernikowych, prezentacja przypraw korzennych używanych do wypieku oraz ciekawostek dotyczących „piernego" ciasta. Zajęcia realizowane w listopadzie i grudniu.
Czas trwania – 80 minut

Małe wykopaliska
Zabawa edukacyjna ułatwiająca poznanie tajników pracy archeologów – poszukiwanie przedmiotów przy pomocy wykrywacza metali i sporządzanie dokumentacji znalezisk. Możliwość przyjrzenia się z bliska najbardziej typowym zabytkom archeologicznym (biżuterii, grotom, naczyniom ceramicznym itp.).
Zajęcia realizowane na muzealnym dziedzińcu, od kwietnia do października.
Czas trwania – 45 minut

Sztuka pięknego pisania
Zajęcia teoretyczno-praktyczne przybliżające trudną sztukę kaligrafii, czyli starannego i estetycznego pisania. Uczestnicy poznają historię pisma i książki, a gęsie pióra, kałamarze, drewniane pulpity i wzorniki kaligrafii pomogą uczniom wczuć się w rolę średniowiecznego skryby.
Czas trwania – 45 minut

Kamienne kręgi Gotów w Grzybnicy
Zwiedzanie unikatowego stanowiska archeologicznego zachowanego w formie rezerwatu archeologicznego – cmentarzyska z kręgami kamiennymi starożytnych Gotów (I–III w.n.e.)
Czas trwania – 45 minut (dojazd i powrót – ok. 1 godz., transport we własnym zakresie)

Pradzieje Pomorza
Omówienie oraz zaprezentowanie na przykładzie różnego rodzaju zabytków archeologicznych, zakresu dorobku kultury materialnej i duchowej dawnych kultur zamieszkujących tereny Pomorza na przestrzeni dziejów, tj. od najdawniejszych czasów epoki kamienia do okresu późnego średniowiecza i nowożytności. Zajęcia powiązane ze zwiedzaniem stałej wystawy muzeum w budynku archeologii „Pradzieje Pomorza”.
Czas trwania – 45 minut

Zajęcia z rysunku archeologicznego
Zajęcia prowadzone na zasadzie warsztatów, gdzie każdy uczestnik będzie mógł wykonać dokumentację rysunkową zabytków archeologicznych, ucząc się zasad rysunku technicznego, rysowania w skali, wykorzystywania perspektywy z możliwością rozwoju własnych zdolności manualnych. Będzie to również niepowtarzalna okazja do „namacalnego” zapoznania się z materiałem archeologicznym oraz rekonstrukcjami ciekawych znalezisk z różnych epok historycznych.
Czas trwania – 45 minut

Dla szkół podstawowych

Gdy koszalinianie żeglugą się zajmowali
Zadaniem lekcji jest poznanie historii portu Koszalina na jeziorze Jamno w XIV–XVII w. oraz znaczenia handlu w rozwoju miasta. Pomocą dydaktyczną są eksponaty na wystawie, makieta portu i program multimedialny, ukazujący funkcjonowanie portu. Uczniowie dokonają wyboru i opiszą eksponaty z wystawy.
Czas trwania – 45 minut

Zabytki Koszalina na Śródmiejskiej Trasie Turystycznej
Cel lekcji: poznanie historii zabytków miasta, które zostały objęte „Śródmiejską Trasą Turystyczną” (27 obiektów), ich funkcji, walorów architektonicznych i kulturalnych. Atrakcją jest bezpośredni kontakt z zabytkami i poznanie historycznego centrum miasta.
Lekcja na terenie miasta, czas trwania – 2 godziny

I w Koszalinie był kiedyś zamek...
Zapoznanie uczniów z mapą rozmieszczenia najważniejszych zamków na Pomorzu Środkowym i klasyfikacja tych obiektów pod względem grup włąścicieli (zamki rycerskie, zakonne, biskupie i książęce) oraz funkcji (obronne, rezydencjonalne). Dynastia Gryfitów i jej przedstawiciele rezydujący w Koszalinie. Jak i gdzie powstał zamek (koszaliński), którego dziś nie ma... Co po nim pozostało?
Czas trwania – 45 minut

Dla gimnazjów, liceów i szkół ponadgimnazjalnych

Ważne wydarzenia w historii Koszalina do 1945 roku
Celem edukacyjnym jest: poznanie podstaw rozwoju miasta w kolejnych okresach historycznych, od XIII wieku do połowy XX w., tj.: miasta hanzeatyckiego, rezydencji książęco-biskupiej, miasta garnizonowego, ośrodka administracyjnego i przemysłowego do 1945 roku. Lekcja ma rozbudzić zainteresowanie przeszłością swojego miasta, kształtować świadomość historyczną i tożsamość. Pomocą jest program multimedialny „Historia Koszalina do 1945 r.”
Czas trwania – 45 minut

Rozwój Koszalina w PRL
Celem lekcji jest poznanie codziennego życia koszalinian oraz charakterystycznych problemów życia politycznego, gospodarczego i społecznego Koszalina w okresie PRL (1945–1989).
Czas trwania – 45 minut

Wojsko w dziejach miasta
Celem zajęć jest przybliżenie uczniom militarnych dziejów Koszalina w różnych okresach historycznych, tj. od średniowiecza poprzez epokę napoleońską do końca XIX wieku, między dwiema wojnami światowymi oraz po 1945 roku. Zajęcia odbywają się w sali histroii miasta z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, uzupełnionej o wybrane eksponaty ze zbiorów muzeum (broń biała i palna, odznaki i odznaczenia, umundurowanie itp.) oraz prywatnej kolekcji prelegenta.
Czas trwania – 45 minut

Militarne zabytki Koszalina
Celem zajęć jest prezentacja historycznych obiektów Koszalina związanych militarnie z jego przeszłością, m.in.: mury obronne, budynek Archiwum Państwowego (dawny lazaret), gmach dawnego Zakładu Kadetów (obecnie COSSG), stare koszary na Rokosowie (obecnie WSPLek.), budynek dawnej rejencji (sztab 32 DP), kasyno garnizonowe (obecnie PZU Życie), schrony przeciwlotnicze, kompleksy koszarowe itp. Zajęcia odbywają się w sali historii miasta z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, uzupełnionej o wybrane eksponaty ze zbiorów muzeum oraz prywatnej kolekcji prelegenta.
Czas trwania – 45 minut

„Dla Ojczyzny ratowania”. Polacy w szeregach Wielkiej Armii napoleońskiej na Pomorzu Środkowym
Lekcja przewidziana do realizacji łącznie ze zwiedzaniem wystawy czasowej „W blaskach i cieniach napoleońskich orłów. Pomorze Środkowe 1807 – konfrontacja dwóch patriotyzmów (w 210. rocznicę pobytu wojsk napoleońskich na Pomorzu). Prelekcja przybliży okoliczności wznowienia walki Polaków o niepodległość w latach 1806–1807 (powstanie w Wielkopolosce, udział Wojska Polskiego w kampanii pomorskiej) oraz podejmie próbę wyjaśnienia dokonanegó przez nich wówczas wyboru napoleońskiej opcji politycznej. Zajęcia realizowane w kwietniu i maju 2017 roku.
Czas trwania – 45 minut

Ziemia koszalińska na tułaczych szlakach Wielkiej Emigracji
Przybliżenie niemal nieznanego w Polsce epizodu pobytu w 1833 r. grupy internowanych w Prusach powstańców listopadowych i ich udziału w budowie odcinka szosy Szczecin–Gdańsk pod Górą Chełmską. Uzupełnieniem treści lekcji będzie omówienie eksponowanego na wystawie munduru oraz prezentacja kilku dokumentów archiwalnych (w formie facsimiliów) dotyczących zamieszkania w Koszalinie emigrantów: Tomasza Lewińskiego, Szczepana (Stefana) Lięgezy i Antoniego Zadroszyńskiego.
Czas trwania – 45 minut

Dziewiętnastowieczna broń w zbiorach Muzeum w Koszalinie
Lekcja przybliży (w ogólnym zarysie) sposoby prowadzenia walki, tak przez pojedynczego żołnierza, jak przez większe pododdziały, przy zastosowaniu określonych rodzajów uzbrojenia (broń palna, broń biała). Prezentacja oryginalnych obiektów ze zbiorów muzeum pozwoli poznać główne typy broni w XIX wieku: szable, bagnety oraz karabiny i pistolety (skałkowe i kapiszoneowe) wraz z zasadą ich działania. Prezentowana broń należeć będzie do typów mających zastosowanie także w polskich walkach narodowo-wyzwoleńczych i powstaniach tego okresu.
Czas trwania – 45 minut

Koszt zajęć w muzeum – 50 zł, poza siedzibą muzeum – 50 zł oraz koszty dojazdu i delegowania pracownika.
Koszt zajęć „Piernikowe tradycje” – 4 zł od osoby.
Przyjmujemy grupy liczące do 30 osób.
Prosimy o wcześniejsze poinformowanie w przypadku rezygnacji z umówionego terminu.