Celem tej ekspozycji jest prezentacja głównych filarów rozwoju Koszalina i zmian jego wyglądu, a także działalności samorządu i osiągnięć kultury, świadczących o roli i znaczeniu miasta w regionie. Wystawa obejmuje okres od X/XII w. do lat 90. XX w. Przestrzeń wystawową tworzy układ ulicy miejskiej, wzdłuż której mieści się sześć sal, po trzy z każdej strony, ukazujących miasto w kolejnych okresach dziejów, tj.: 1. i 2. - średniowiecze i czasy nowożytne - miasto nadbałtyckie (hanzeatyckie) i rezydencja książęco-biskupia w XVI i XVII w.; 3. - XVIII w.- miasto garnizonowe w Prusach; 4. XIX w. - 1.poł. XX w. - ośrodek administracyjny, gospodarczy i węzeł komunikacyjny w Niemczech; 5. - okres międzywojenny - wnętrze kawiarenki koszalińskiej; 6. - lata 1945-1989 - Koszalin w Polsce Ludowej. Ekspozycję uzupełniają zamieszczone na planszach krótkie opisy ww. okresów dziejów miasta.

Intencją autorki jest aby, pokazane na wystawie dziedzictwo Koszalina, postrzegane przez nas w części jako "obce"- niemieckie, było zachętą do jego poznania, szczególnie przez młodzież, i dostrzeżenia w nim pewnego potencjału cywilizacyjnego i doświadczenia historycznego, ponieważ są one wartością samą w sobie, o kulturowym i praktycznym znaczeniu, zdolną nas inspirować także dzisiaj.

Informator wystawy (101 stron), napisany z myślą o młodzieży i każdym interesującym się historią Koszalina, zawiera: katalog eksponatów według sal, zwięzły zarys dziejów miasta z mało znanymi faktami, historię czterech godeł Koszalina, artykuł z hipotezą o powstaniu miasta od osady na Chełmskiej Górze pt."Początki Koszalina: gród czy osada?" oraz wykaz literatury.
Przyjdź! Zobacz! Przeczytaj! Warto wiedzieć!

GALERIA Koszalin od średniowiecza do współczesności