Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej rozporządzeniem RODO) informuję , iż:
Administrator danych osobowych.
Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum w Koszalinie (dalej zwany jako Muzeum) reprezentowane przez Dyrektora Muzeum z siedzibą - ul. , ul. Młyńska 37-39, 75-950 Koszalin. Z administratorem można się skontaktować:
1) listownie na adres: , ul. Młyńska 37-39, 75-950 Koszalin;
2) telefonicznie (94) 343 20 11
3) poprzez e-mail - sekretariat@muzeum.koszalin.pl
Inspektor ochrony danych
Dyrektor Muzeum wyznaczył Przemysława Chojnowskiego jako Inspektora Ochrony Danych (IOD) , który m.in. monitoruje przestrzeganie przepisów RODO przez Administratora Danych. Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mailowo: iod@muzeum.koszalin.pl lub poprzez korespondencję na adres: Muzeum w Koszalinie, ul. Młyńska 37-39, 75-950 Koszalin z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych (art. 6 ust.1 lit c RODO), jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust.1 lit e) RODO), w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) a także na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust 1 lit. a) RODO).
Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody dotyczy sytuacji, w których przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. W takich przypadkach jeżeli zechcecie Państwo skorzystać z tej podstawy prawnej poprosimy
o wyrażenie pisemnej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Tego typu zgoda może być w każdym czasie przez Państwa wycofana i nie będzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania danych przed cofnięciem takiej zgody. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych wystarczy złożyć pisemny wniosek na adres Muzeum lub na adres e-mail sekretariat@muzeum.koszalin.pl
Odbiorcy danych osobowych
Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowych będą strony
i uczestnicy postępowań lub podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji
Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty
z którymi Administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych (między innymi na świadczenie usług obsługi serwisowej systemów informatycznych, niszczenia dokumentów)
Okres przechowywania danych
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2019 poz. 553 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
3. prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
4. w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a także nie są przekazywane do państw trzecich.
Szczegółowe informacje dotyczące konkretnego procesu przetwarzania są zawarte
w obowiązkach informacyjnych dołączonych do druków i formularzy dotyczących tych konkretnych spraw.