Muzeum w Koszalinie

Telefon
(94) 343 20 11
(94) 343 20 82
(94) 343 21 53
Fax
(94) 343 12 20

Zapraszamy do zwiedzanie muzeum w następujących godzinach:

Od wtorku do niedzieli
od 1 września do 31 maja

Muzeum jest czynne w godzinach 10.00-16.00

Od 1 czerwca do 31 sierpnia
Muzeum jest czynne w godzinach 10.00-17.00

Regulamin zwiedzania

W poniedziałki Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.

Na życzenie grupy zwiedzających Muzeum może udostępnić ekspozycje także w porach nocnych: w godzinach 21.00-23.00. Zwiedzanie nocne należy uzgodnić telefonicznie, a grupa zwiedzających musi liczyć co najmniej 20 osób.

Dniem wolnym od opłat za wstęp na ekspozycje stałe jest piątek. Zwolnienie z opłat nie dotyczy wystaw czasowych.

Bilety:
W Muzeum obowiązuje następujący cennik:
- bilet normalny /1 osoba/ 10,- zł
- bilet ulgowy /1 osoba/ 8,- zł
- bilet rodzinny /minimum 1+1: osoba dorosła i dziecko/ 5,- zł /za 1 osobę/
- bilet zbiorowy /dla grup powyżej 14 osób/ 5,- zł /za 1 osobę/
- bilet na zwiedzanie nocne (dla grup liczących co najmniej 20 osób) 15 zł /za 1 osobę/
- bilet wstępu na jedną wystawę /1 osoba/ 5,- zł
- bilet szkolny- lekcje muzealne (dla dzieci i młodzieży szkolnej w zorganizowanej grupie wraz z nauczycielem)/ 10,- zł / za 1 osobę
- oprowadzanie /po uprzednim zgłoszeniu/ 50,- zł /wniesienie opłaty za oprowadzanie nie zwalnia od obowiązku kupna biletu/
- lekcja muzealna poza siedzibą muzeum 50,- zł /plus koszty dojazdu i delegowania pracownika/
- bilet wstępu dla kombatantów oraz weteranów działań poza granicami państwa 1,- zł /za 1 osobę/
- fotografowanie /bez prawa publikacji i powielania, bez użycia statywu, lamp błyskowych i dodatkowych urządzeń, wyłącznie dla celów amatorskich jest bezpłatne;
- fotografowanie okolicznościowe i filmowanie /np. śluby/ 100 zł /godzinna sesja/;
- fotografowanie i filmowanie z zamiarem publikacji i powielania wymaga uzyskania zgody dyrektora muzeum
- bilet wstępu na warsztaty /1 osoba/ 15,- zł

W Zagrodzie Jamneńskiej obowiązuje następujący cennik:
- bilet normalny 10,- zł
- bilet ulgowy 8,- zł
- bilet rodzinny /minimum 1+1: osoba dorosła i dziecko/ 5,- zł /za 1 osobę/
- bilet zbiorowy /dla grup powyżej 14 osób/ 5,- zł /za 1 osobę/
- bilet wstępu dla kombatantów oraz weteranów działań poza granicami państwa 1,- zł /za 1 osobę/
- bilet szkolny- lekcje muzealne (dla dzieci i młodzieży szkolnej w zorganizowanej grupie wraz z nauczycielem)/ 10,- zł / za 1 osobę
- bilet wstępu na warsztaty /1 osoba/ 15,- zł
- bilet wstępu na warsztaty ceramiczne - cena z wypałem (zależna od rozmiaru pracy): od 15 do 35 zł

Cennik biletów wstępu łączonych na ekspozycje w muzeum oraz zagrodzie:
- bilet normalny 14,- zł
- bilet ulgowy 10,- zł
- bilet rodzinny /minimum 1+1: osoba dorosła i dziecko/ 7,- zł /za 1 osobę/
- bilet zbiorowy /dla grup powyżej 14 osób/ 7,- zł /za 1 osobę/
- bilet wstępu dla kombatantów oraz weteranów działań poza granicami państwa 1,- zł /za 1 osobę/
Zasady sprzedaży biletów:
1. Bilet wstępu upoważnia do wejścia na wszystkie ekspozycje stałe we wszystkich budynkach muzealnych. Wyjątek stanowi bilet wstępu na jedną wystawę, który upoważnia do wstępu na jedną wybraną przez zwiedzającego ekspozycję.

2. Bilet rodzinny przysługuje rodzicom lub opiekunom (nie więcej niż 2 osoby dorosłe) oraz dzieciom, które nie ukończyły 18. roku życia.

3. Bilet wstępu dla kombatantów i weteranów działań poza granicami państwa przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

a) osobom, które nabyły uprawnienia na podstawie ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203);

b) osobom, które nabyły uprawnienia na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1206).

4. Bilety sprzedaje się do 30 minut przed zamknięciem Muzeum.

5. Oprowadzanie po ekspozycjach odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym w kasie muzeum w Koszalinie przy ul. Młyńskiej 37-39 lub telefonicznym tel. (94) 343-20-11, w. 49.

Bilety ulgowe przysługują za okazaniem stosownych dokumentów:
1. Uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2. Osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnych wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
3. Nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
4. Osobom fizycznym odznaczonym odznaką ?za opiekę nad zabytkami? lub odznaką honorową ?Zasłużony działacz kultury?.

Zwolnienie z opłaty za wstęp przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
1. Osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem ?Zasłużony kulturze Gloria Artis?;
2. Pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów oraz muzeów stowarzyszonych w Stowarzyszeniu Muzeów na Wolnym Powietrzu w Polsce;
3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
4. Członkom Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego;
5. Posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1187);
6. Dzieciom do lat siedmiu (nie dotyczy opłat za udział w zajęciach edukacyjnych);
7. Nauczycielom (opiekunom) wycieczki szkolnej, liczącej nie więcej niż 30 dzieci oraz przewodnikom przychodzącym razem z wycieczką.

W dniach 28 listopada 2023 - 3 marca 2024 wprowadza się bilet wstępu na wystawy czasowe:

1. Bilet wstępu wyłącznie na wystawę czasową "Otwieranie. Plenery koszalińskie w Osiekach"
-15zł/ 1 os.- normalny
-10zł/ 1 os.- ulgowy

2. Bilet wstępu na czasową "Otwieranie. Plenery koszalińskie w Osiekach", przy jednoczesnym wykupieniu biletu wstępu na ekspozycje stałe Muzeum - 10zł/1os.