Konkursy

Międzynarodowe Spotkania Artystyczne dla Dzieci i Młodzieży
Moja Przygoda w Muzeum

Projekt adresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 18 lat

Organizator
Muzeum Okręgowe w Toruniu

Organizator regionalny
Muzeum w Koszalinie

Muzeum w Koszalinie zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia plastyczne prowadzane w ramach Mojej Przygody w Muzeum. Zajęcia są nieodpłatne i odbywają się od początku września do końca maja, od wtorku do piątku, w godz. 10–14 (czas trwania: 60–90 min).
Informacje dodatkowe: Dział Oświatowy Muzeum w Koszalinie, tel. 94 343 20 11, oswiatowy@muzeum.koszalin.pl.

R E G U L A M I N
(Muzeum Okręgowego w Toruniu)

Uczestnicy Projektu powinni poznać zbiory określonego muzeum lub galerii. Wykonać jedną lub więcej prac z zakresu sztuk wizualnych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddać nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji, bądź specyfikę działalności danej instytucji. Uczestnik Projektu powinien zatem dokonać wyboru, co z obszaru realizacji Projektu wywarło na nim największe wrażenie i przedstawić to w swojej wizji artystycznej.

Obszarem realizacji Projektu mogą być: muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne, a także muzea na otwartym powietrzu oraz galerie sztuki, jak również ekspozycje o charakterze muzealnym prezentowane w innej, niż muzealna, przestrzeni wystawienniczej. Z obszaru realizacji Projektu wyłączone są muzea martyrologiczne. Uczestnicy mogą realizować projekty artystyczne w ramach zajęć szkolnych, lub zajęć w instytucjach i ośrodkach kultury.

Technika wykonanych prac, w tym form przestrzennych i multimediów (grafika komputerowa, film) jest dowolna, jednak temat pracy powinien być zainspirowany wizytą w instytucji, którą wymieniono powyżej, jako obszar realizacji Projektu.

Akceptowane prace:
• prace na powierzchni płaskiej (malarstwo, grafika, rysunek i in. ) o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 (prac wykonanych na płaszczyźnie nie należy oprawiać ani podklejać)
• formy przestrzenne o wymiarze nie przekraczającym 50x50 cm.
• grafika komputerowa - wydruk o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1
• multimedia – płyta CD/DVD (filmy maks. do 3 min, nagrane w formacie MPEG-4)

Prace muszą zawierać podane bardzo czytelnie informacje (metryczka do pobrania poniżej, na końcu teksu):
• pełne imię i nazwisko autora pracy
• dokładny wiek autora pracy
• tytuł pracy
• nazwę i adres szkoły bądź instytucji
• pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

UWAGA!

Prace niespełniające powyższych wymogów nie będą brały udziału w Projekcie!!!

Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury ustalają formy organizacyjne oraz zakres upowszechniania i przebiegu Projektu na ich terenie. Dopuszcza się możliwość indywidualnego przysłania prac. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji prac do Finału Projektu.

Prace należy przysyłać do 25 czerwca danego roku na adres:

MUZEUM OKRĘGOWE W TORUNIU
DZIAŁ EDUKACJI
RYNEK STAROMIEJSKI 1
87 – 100 TORUŃ
tel. (056) 66 05 632; fax (056) 622-40-29
www.muzeum.torun.pl; edukacja@muzeum.torun.pl

Przegląd finałowy nadesłanych w ramach Projektu prac odbywa się na początku lipca każdego roku. Specjaliści z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki (Jury) przyznają równorzędne nagrody w trzech obszarach sztuk plastycznych: formy płaskie, formy przestrzenne, multimedia, w następujących kategoriach wiekowych: 5-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-18 lat oraz kategorii osób z niepełnosprawnością intelektualną (do 25 roku życia).

Spośród prac o tematyce toruńskiej wyłoniona zostanie Nagroda Prezydenta Miasta Torunia. Jedna z Instytucji biorących udział w Projekcie, otrzyma Nagrodę za kreację nowatorskich rozwiązań artystycznych i wybitne osiągnięcia w procesie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Ponadto Jury zakwalifikuje ok. 200 najciekawszych prac na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach i kwalifikacji na wystawę zostaną umieszczone na stronie internetowej Projektu oraz przesłane pocztą.

Nagrodzeni uczniowie i ich opiekunowie zostaną zaproszeni na Galę podsumowującą Projekt (około połowy września danego roku) połączoną z wręczeniem nagród i wernisażem wystawy. Dyplomy dla uczestników, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, zostaną przesłane pocztą.

Uwagi organizatora:

• nadesłane prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, m. in. nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Projekt oraz na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Toruniu);
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia zaistniałe podczas transportu prac;
• prac nie wolno podklejać ani oprawiać;
• prace plastyczne wykonane z materiałów mogących być zagrożeniem dla ludzi lub zbiorów muzealnych nie kwalifikują się do Projektu;
• zagadnienia nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator;

Muzea, szkoły, instytucje i ośrodki kultury ustalają formy organizacyjne oraz zakres upowszechniania i przebiegu Projektu na ich terenie. Dopuszcza się możliwość indywidualnego przysłania prac. Organizator zastrzega sobie prawo do wstępnej kwalifikacji prac do Finału Projektu.*
* Prace należy składać w Dziale Oświatowym Muzeum w Koszalinie do 5 czerwca. Najlepsze z nich zostaną przesłane do Muzeum w Toruniu.